LIFE Bear-Smart Corridors

LIFE Bear-Smart Corridors

Το LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στην ενίσχυση των πληθυσμών της εμβληματικής Ευρωπαϊκής καφέ αρκούδας στην Κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης «διαδρόμων συνύπαρξης». Εδώ, οι τοπικές κοινότητες μαθαίνουν να ζουν ειρηνικά δίπλα σε αυτό το μεγαλειώδες είδος.

 

Bruno D'Amicis

Ένα σύμβολο που κινδυνεύει με εξαφάνιση

Στην Ευρώπη, 4 από τους 10 πληθυσμούς καφέ αρκούδας αξιολογούνται ως Κρισίμως Κινδυνεύοντες από την IUCN. Η Ελλάδα φιλοξενεί τον νοτιότερο πληθυσμό του είδους της Ευρώπης με μόνο 400-500 άτομα σε δύο ξεχωριστούς πληθυσμούς στις οροσειρές της Ροδόπης και της Πίνδου. Τα Απέννινα φιλοξενούν ένα ενδημικό υποείδος – την καφέ Μαρσικανική αρκούδα, είδος κρισίμως κινδυνεύον και περιορίζεται στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς των Απεννίνων.

Το LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών για τις αρκούδες σε κρίσιμους διαδρόμους διασποράς του είδους στην Ιταλία και την Ελλάδα. Αυτοί οι διάδρομοι θα συνδέουν εθνικά πάρκα της περιοχής. Τελικά, αυτό θα επιτρέψει στις αρκούδες να επεκτείνουν το εύρος κατανομής τους προς νέες περιοχές.

 

Bruno D'Amicis

Διάδρομοι συνύπαρξης

Μέσα στους λεγόμενους «διαδρόμους συνύπαρξης» οι τοπικές κοινωνίες θα μάθουν να ζουν δίπλα στην εμβληματική καφέ αρκούδα. Εδώ, θα υιοθετηθεί το μοντέλο Κοινότητας «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα (Bear Smart Community), το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων και ατόμων για να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ αρκούδων και ανθρώπων.

Αφαιρώντας κάθε πιθανή πηγή που θα μπορούσε να προσελκύσει αρκούδες στις αστικές περιοχές και αναπτύσσοντας τρόπους για να επωφεληθούν οι κοινότητες από αυτό το εμβληματικό είδος στην περιοχή τους, οι άνθρωποι που ζουν εδώ θα γίνουν πρεσβευτές της άγριας φύσης της περιοχής. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φύση μέσα και γύρω από τις περιοχές των διαδρόμων και ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινότητες και τους ανθρώπους που επισκέπτονται την περιοχή.

 

Στόχοι

Μαθαίνοντας στην πράξη

Αναπαραγωγή και προσαρμογή της έννοιας ‘Κοινότητα «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα’ (Bear Smart Community),  η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στον Καναδά και στην Ευρώπη με την ανάπτυξη παραδειγμάτων στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Υποστήριξη της συνύπαρξης

Βελτίωση της συνύπαρξης με τις αρκούδες μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων και της ευαισθητοποίησης στις Κοινότητες «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα, υποστηρίζοντας την κοινωνική αποδοχή των αρκούδων.

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων

Εξάλειψη των απειλών και βελτίωση των συνθηκών για τις αρκούδες στους διαδρόμους συνύπαρξης, με έμφαση στη διατήρηση της φυσικής τροφής σε περιοχές μακριά από τις πόλεις, ώστε να μειωθεί η συχνότητα προσέγγισης των αρκούδων στα χωριά.

Υποστήριξη επιχειρήσεων

Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής για τις περιοχές του έργου, η οποία θα αναγνωρίζει τις ευκαιρίες συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη αποτελεσμάτων διατήρησης, την παραγωγή εσόδων και τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.

Rewilding Apennines Field Officer, Fabrizio Cordischi. checking Marsican brown bear (Ursus arctos marsicanus) hairs stuck in barbed wire. Central Apennines, Italy. 2020

Παρακολούθηση και βελτίωση

Ανάπτυξη ειδικών Μονάδων Παρέμβασης για την Αρκούδα με τοπικούς συνεργάτες και εθελοντές, για την εφαρμογή των αρχών των Κοινοτήτων «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα, παρακολουθώντας ταυτόχρονα και βελτιώνοντας τη συνύπαρξη ανθρώπου-αρκούδας.

Ανταλλαγή γνώσεων

Ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας ‘Κοινοτήτα «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα’, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ενθάρρυνση της αναπαραγωγής τους σε τουλάχιστον άλλες τρεις περιοχές.

Περιοχές Έργου
εξερευνώ
Δραστηριότητες
ανακαλύπτεις
Συνεργάτες
συναντά

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κωδικός Έργου LIFE20 NAT/NL/001107

Διάρκεια 5 years

Συνολικός Προϋπολογισμός €5,855,772

Συγχρηματοδότηση ΕΕ €4,391,824

 

 

Αποποίηση ευθύνης: Ο ιστότοπος LIFE Bear-Smart Corridors αντικατοπτρίζει τις απόψεις του εταιρικού σχήματος του έργου και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

 

 

Το έργο στην Ελλάδα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο.

 

Επαφές

 

 

 

 

info@life-bearsmartcorridors.com