ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

A complex set of actions will be performed in the coexistence corridors to ensure the objectives of the LIFE Bear-Smart Corridors initiative will be fulfilled.

A1 Προετοιμασία Διαχειριστικής βάσης του έργου και λήψη των αδειών για τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις
A2 Προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων «Έξυπνης Συνύπαρξης με την Αρκούδα» (ΕΣΑ) σε δεκαοκτώ δήμους
A3 Εκτίμηση και προσδιορισμός συγκεκριμένων παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της αρκούδας στην περιοχή του έργου
A4 Έρευνα των στάσεων του κοινού και των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών πριν την έναρξη των δράσεων του έργου
A5 Προσδιορισμός υφιστάμενων και δυνητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη φύση και επιχειρήσεων «έξυπνης συνύπαρξης με την αρκούδα» και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
A6 Αξιολόγηση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων διαδρόμων
C1 Ανάπτυξη και λειτουργία των Κοινοτήτων «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα
C2 Τροποποίηση των δεξαμενών νερού που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τις αρκούδες
C3 Βελτίωση οικοτόπων
C4 Παροχή υποδομών πρόληψης ζημιών σε 500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μελισσοκομεία και πτηνοτροφεία
C5 Μείωση της προσβασιμότητας των οργανικών αποβλήτων στις αρκούδες
C6 Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων για Κυβερνητικούς Φορείς, Πάρκα, αγροκαλλιεργητές, κυνηγούς και άλλους φορείς διατήρησης σε όλες τις περιοχές του έργου
C7 Παραγωγή και διανομή 400 κιτ πρώτων βοηθειών κατά των δηλητηριάσεων σε δημόσιους φορείς και αγροκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης σε σκύλους φύλαξης ζώων
C8 Δημιουργία και λειτουργία ομάδων ταχείας επέμβασης που μπορούν να μετριάσουν γρήγορα τις συγκρούσεις ανθρώπου και αρκούδας και να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου του έργου
D1 Παρακολούθηση της ανάπτυξης των Κοινοτήτων «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα
D2 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στις Δράσεις C2, C3, C4 και C5 και παρακολούθηση των Δεικτών KPIs
D3 Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου στην τοπική κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη
D4 Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης
E1 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόκληση διατήρησης της αρκούδας μεταξύ των πιο σχετικών ενδιαφερομένων μερών
E2 Δημιουργία ισχυρής οπτικής ταυτότητας για το έργο
E3 Δράσεις επικοινωνίας με τοπικά, περιφερειακά και εθνικά μέσα ενημέρωσης
E4 Εκπαιδευτική ψυχαγωγία: προώθηση της συνύπαρξης μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
E5 Εργαστήρια ενίσχυσης ικανοτήτων για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη φύση
E6 Ανάπτυξη εγκαταστάσεων παρατήρησης άγριας ζωής
E7 Δικτύωση με άλλα έργα, τελικό συνέδριο και δράσεις για την εξασφάλιση της επαναληψιμότητας και βιωσιμότητας του έργου
F1 Διαχείριση έργου συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της προόδου του έργου
F2 Σχέδιο διατήρησης After-LIFE